Teacher Competence in Reducing the Level of Aggression in the Classroom

Authors

DOI:

https://doi.org/10.23947/2334-8496-2020-8-3-145-153

Keywords:

teacher competence, problematic student behaviour, interpersonal communication

Abstract

The authoress of the text raises the issue of teaching problematic students. This phenomenon mainly concerns the inappropriate behaviour of students in lessons of various subjects as well as inappropriate reactions of teachers. The authoress attempts to analyze the main problem, searching for the causes and consequences of this problem in education. In the following parts of the text, she shows and tries to resolve the development of the problem, trying to convince the reader of the practical and theoretical importance of discussing problematic situations in the process of education. The consequences of problematic student behaviour, preparing future teachers for coping with problem students, teaching activities aimed at weakening the actions of a “problematic” student, the importance of competence in interpersonal communication in activities correcting the attitudes of troublesome students are one by one discussed in the text. The selected contents are supplemented with references to the cited literature and with the opinions of the authoress. The article is closed by conclusions together with an indication of directions and areas of further research and practice.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Allen, J. P., Leadbeater, B. J., & Lawrence Aber, J. (1994). The development of problem behavior syndromes in at-risk adolescents. Development and Psychopathology, 6, 323-323. http://www.people.virginia.edu/~psykliff/pubs/publications/dl2.pdf

Andrzejewska, A. (2014). Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych: aspekty teoretyczne i empiryczne [Children and youth in the network of real and virtual threats: theoretical and empirical aspects]. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Åsemar, C. (1985). Studie-och yrkesorienteringens framväxt i grund-och gymnasieskola: en beskrivning av mål, organisation och metoder (rev). [Study and training orientations from the ground floor and ground and gym school: in description of the organization, organization and methods (rev)]. Umeå universitet. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:152452/FULLTEXT01.pdf

Awang-Hashim, R., Kaur, A., & Noman, M. (2015). The interplay of socio-psychological factors on school engagement among early adolescents. Journal of Adolescence, 45, 214-224. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2015.10.001

Bakker, A. B., & Costa, P. L. (2014). Chronic job burnout and daily functioning: A theoretical analysis. Burnout Research, 1(3), 112-119. https://doi.org/10.1016/j.burn.2014.04.003

Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development. MA: Harvard University Press.

Dambach, K. E. (2003). Mobbing w szkole: jak zapobiegać przemocy grupowej [Mobbing at school: how to prevent group violence]. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Danilewska J. (2005). Powstrzymać agresję u progu szkoły [Stop aggression on the threshold of school], Kraków. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dąbrowska-Bąk M., Pawełek K. (2014). Opresja w szkole [Oppression at school]. Warszawa. Wydawnictwo ŻAK -Wydawnictwo Akademickie.

Deptuła, M. (2013). Odrzucenie rówieśnicze: Profilaktyka i terapia [Peer rejection: Prevention and therapy]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Giroux, H. (2003). Racial injustice and disposable youth in the age of zero tolerance. International Journal of Qualitative Studies in Education, 16(4), 553-565. https://doi.org/10.1080/0951839032000099543

Grube, J. W., & Morgan, M. (1990). The structure of problem behaviours among Irish adolescents. British Journal of Addiction, 85(5), 667-675. https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.1990.tb03529.x

Guerin, S., & Hennessy, E. (2004). Przemoc i prześladowanie w szkole: skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży [Violence and Bullying at School: Effective Combating Aggression among Young People]. Gdańsk: Gdańskie Wydawn. Psychologiczne.

Hamby, S., Finkelhor, D., & Turner, H. (2012). Teen dating violence: Co-occurrence with other victimizations in the National Survey of Children’s Exposure to Violence (NatSCEV). Psychology of violence, 2(2), 111. https://doi.org/10.1037/a0027191

Hirschi, T. (1969). Causes of delinquency. Berkeley, CA: University of California Press. http://garfield.library.upenn.edu/classics1980/A1980KG03900001.pdf

James, S., & Freeze, R. (2006). One step forward, two steps back: Immanent critique of the practice of zero tolerance in inclusive schools. International Journal of Inclusive Education, 10(6), 581-594. https://doi.org/10.1080/13603110500264636

Jessor R. (1991). Risk behavior in adolescence: A psychosocial framework for understanding and action, Journal of Adolescent Health, 12(8), 597-605. https://doi.org/10.1016/1054-139X(91)90007-K

Jessor, R. (1992). Risk behavior in adolescence: A psychosocial framework for understanding and action. Developmental review, 12(4), 374-390. https://doi.org/10.1016/0273-2297(92)90014-S

Jessor, R., & Jessor, S. L. (1977). Problem behavior and psychosocial development: A longitudinal study of youth. New York: Academic Press.

Jessor, R., Donovan, J. E., & Costa, F. M. (1991). Beyond adolescence: Problem behavior and young adult development. New York: Cambridge University Press.

Johnston, L. D., O’Malley, P., & Bachman, J. (1988). The generality of deviance in late adolescence and early adulthood. American Sociological Review, 53, 81-93. https://doi.org/10.2307/2095734

Kiezik-Kordzińska, E. (2008). Sztuka unikania konfliktów: jak rozmawiać z nauczycielami i kolegami? [The art of avoiding conflicts: how to talk to teachers and colleagues?]. Warszawa. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne WSiP.

Kmiecik-Baran, K. (1995). Poczucie alienacji: destruktywne i konstruktywne sposoby minimalizacji [Sense of alienation: destructive and constructive ways to minimize]. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk: Wydawca: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne GWP.

Kohn, A. (2006). Beyond discipline: From compliance to community. Alexandria, VA: Association for Supervision & Curriculum Development. https://alfiekohn.org/teaching/pdf/Beyond%20Discipline.pdf

Kołodziejczyk, J. (2004). Agresja i przemoc w szkole. Konstruowanie programu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole [Aggression and violence at school. Constructing a program to counteract aggression and violence at school], Kraków. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.. http://ww.powiatwolowski.pl/files/file/Agresja-przemoc-wszkole.pdf

Kołodziejczyk, J. (2007). Szkolny program przeciwdziałania agresji i przemocy [School program for counteracting aggression and violence]. Psychologia w Szkole, 1(13), 109-116.

Konieczna A. (2019). Nasza klasa. Społeczne zachowania przestrzenne i reguły dystansu w społeczności klas szkolnych [Our class. Social spatial behavior and rules of distance in the school class community]. Warszawa. Wydawnictwo Akademii pedagogiki Specjalnej.

Kožuh A. (2017). Kompetencje nauczyciela w pryzmacie dydaktyki [Teacher’s competences in the prism of didactics]. Koper: Zalozba Univerze na Primorskem.

Król-Fijewska M. (2013). Stanowczo, łagodnie, bez lęku [Firmly, gently, without fear]. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

Lewicka-Zelent, A. (2012). Obniżanie poziomu przemocy i lęku młodzieży gimnazjalnej [Lowering the level of violence and fear among junior high school students]. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Libiszowska-Żółtkowska M., & Ostrowska K. (2019). Agresja w szkolep [Aggression at school] . Warszawa. Wydawnictwo: Difin S.A.

Łukasik, B., Adamska-Staroń, M., & Piasecka, M. (2009). Twórcze myślenie: kreatywny student i nauczyciel [Creative thinking: a creative student and teacher]. Częstochowa: Wydawnictwo AJD.

MacKenzie R. (2019). Kiedy pozwolić, kiedy zabronić w klasie [When to allow, when to forbid in class]. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, GWP.

Mądry-Kupiec M (2015). Komunikacja werbalna nauczyciela na lekcji [Verbal communication of the teacher during the lesson]. Krakow: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Mishna, F., & Alaggia, R. (2005). Weighing the Risks: A Child’s Decision to Disclose Peer Victimization. Children & Schools, 27(4), 217–226. https://doi.org/10.1093/cs/27.4.217

Muchacka - Cymerman, A., & Tomaszek, K. (2017). Syndrom wypalenia w zawodzie nauczyciela i w roli ucznia. Przegląd literaturowy. Forum Oświatowe, 29(2(58), 95-115. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/526

Newcomb, M. D., & McGee, L. (1991). Influence of sensation seeking on general deviance and specific problem behaviors from adolescence to young adulthood. Journal of personality and social psychology, 61(4), 614-628. https://doi.org/10.1037/0022-3514.61.4.614

Newcomb, M. D., Abbott, R. D., Catalano, R. F., Hawkins, J. D., Battin-Pearson, S., & Hill, K. (2002). Mediational and deviance theories of late high school failure: Process roles of structural strains, academic competence, and general versus specific problem behavior. Journal of counseling psychology, 49(2), 172–186. https://doi.org/10.1037/0022-0167.49.2.172

Nęcki, Z., Maliszewski, W. J., & Czerwiński, K. (2012). Komunikacja społeczna – negocjacje-edukacja. Perspektywa wielu kultur [Social communication - negotiations-education. The perspective of many cultures]. Toruń. Wydawnictwo: Adam Marszałek.

Olweus D. (2007). Mobbing. Fala przemocy w szkole. Jak ją powstrzymać [Mobbing. A wave of violence at school. How to stop her]. Warszawa: Jacek Santorski & Company Agencja Wydawnicza.

Olweus, D. (1980). Aggression in the schools: Bullies and whipping BOYS, Washington, Hemisphere Publ. European Journal of Social Psychology, 10(1), 101. https://doi.org/10.1002/ejsp.2420100124

Osgood, D. W., Johnston, L. D., O’Malley, P. M., & Bachman, J. G. (1988). The generality of deviance in late adolescence and early adulthood. American Sociological Review, 53(1), 81-93. https://doi.org/10.2307/2095734

Ostaszewski, K. (2014). Zachowania ryzykowne młodzieży w perspektywie mechanizmów resilience [Risky behaviors of adolescents in the perspective of resilience mechanisms]. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Pyżalski, J. (2012). Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży [Electronic aggression and cyberbullying as new risky behaviors of young people]. Kraków: OWI. https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/5939/1/Pyzalski_Cyberbullying_OK%20-%20Kopia1.pdf

Rejzner, A. (Ed.). (2004). Agresja w szkole: spojrzenie wieloaspektowe [Aggression in school: a multi-faceted view]. Warszawa: Wydawnictwo WSP TWP.

Shechtman*, Z., & Leichtentritt, J. (2004). Affective teaching: a method to enhance classroom management. European Journal of Teacher Education, 27(3), 323-333. https://doi.org/10.1080/0261976042000290822

Skiba, R., Ritter, S., Simmons, A., Peterson, R., & Miller, C. (2006). The Safe and Responsive Schools Project: A school reform model for implementing best practices in violence prevention. In S. R. Jimerson & M. Furlong (Eds.), Handbook of school violence and school safety: From research to practice (p. 631–650). Lawrence Erlbaum Associates Publishers. https://psycnet.apa.org/record/2006-03632-041

Strykowska-Nowakowska, J. (2017). Kompetencje komunikacyjne nauczycieli. Studia Edukacyjne, (45), 311-328. https://doi.org/10.14746/se.2017.45.21

Urban B. (2012). Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze [Youth aggression and peer rejection]. Warszawa: Wydawnictwo: PWN Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Watzlawick (1974). An Anthology of Human Communication. California: Pala Alto, Science and Behavior Books.

White, H. R., & Labouvie, E. W. (1994). Generality versus specificity of problem behavior: Psychological and functional differences. Journal of Drug Issues, 24(1), 55-74. https://doi.org/10.1177/002204269402400104

Wosik-Kawali D. (2011). Komuniakcja i edukacja – ku synergiczności porozumiewania się [Communication and education - towards the synergy of communication]. Toruń. Wydawnictwo: Adam Marszałek.

Zielińska M. (2012). Jak reagować na agresję uczniów?: skuteczne techniki radzenia sobie z problemem [How to respond to student aggression?: Effective coping techniques]. Gdańsk: Wydawca: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne GWP.

Downloads

Published

2020-12-20

How to Cite

Kožuh, A. . (2020). Teacher Competence in Reducing the Level of Aggression in the Classroom. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE), 8(3), 145–153. https://doi.org/10.23947/2334-8496-2020-8-3-145-153

Metrics

Plaudit

Received 2020-10-12
Accepted 2020-11-12
Published 2020-12-20